Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019

Cập nhật: 02:20 | 04/03/2019

Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019

VICEM Hạ Long nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam và sự quan tâm tạo điều kiện từ các cổ đông Công ty.

VICEM đã góp vốn đợt 2 với giá trị 480 tỷ đồng (theo đề án tái cấu trúc) để trả một số khoản nợ Bộ tài chính giảm áp lực trả nợ các khoản vay, giảm chi phí tài chính.

Sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong công tác sản xuất kinh doanh.

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty đã được những kết quả khả quan, đạt sản lượng 1.875.858 tấn clinker và 1.965.156 tấn xi măng, doanh thu trên 2.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 71 tỷ đồng. Năm 2019, Công ty CP Xi măng Hạ Long phấn đất đạt sản lượng 1,9 triệu tấn clinker và gần 2,55 triệu tấn xi măng, doanh thu trên 2.800 tỷ đồng.