Thông báo và tài liệu: về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần xi măng Hạ Long

Cập nhật: 09:36 | 03/06/2021

Thông báo: về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần xi măng Hạ Long Tờ trình đại hội đồng cổ dông Công ty

Tờ trình đại hội đồng cổ đông Công ty: Chi tiết tại đây